Общи условия за използване на сайта

Този уеб сайт е официалният сайт на фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД град Кърджали по смисъла на Закона за електронно съобщение. Сайтът и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство и са предназначени изключително за лична и некомерсиална употреба.

Съгласие с Общите условия

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате този уеб сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас, като ПОТРЕБИТЕЛ и фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД, като собственик на сайта, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели, като спазвате условията описани по-долу. Чрез достъпа до този уеб сайт (www.st-stroy.net), Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите Общи условия и всички последващи в тях промени, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия изложени в тази страница, моля преустановете използването този уеб сайт.

Терминология

По смисъла на настоящите Общи условия изброените в този уеб сайт термини и понятия са използвани със следното значение:

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите предоставени в настоящия уеб сайт

УСЛУГА/И предоставени от настоящия уеб сайта са:

  • получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси на сайта;
  • възможност за изпращане не коментари и препоръки до администратора на сайта, чрез използване на формата за обратна връзка в страницата с контакти;
  • възможност за получаване на информационни бюлетини и промоции, чрез електронна поща;

ПАРТНЬОР е всяко лице или търговско дружество, с което фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяните от фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД стоки и услуги.

Общи разпоредби

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични, нетърговски цели.

Ограничаване на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните публукувани на сайта, са базирани на външни източници и е възможно да са налични грешки. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на „последна инстанция“. Фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД или отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в разпространяваните от сайта на „СТ-СТРОЙ“ ЕООД, информационни бюлетини. УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Нужно е да се знае, че „СТ-СТРОЙ“ ЕООД и посредниците ѝ не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД е била предупредена за възможността от възникването им. Управителят на фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД и нейните партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите информационни средства, съдържащи се в материалите на сайта. Като собственик на сайта, фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД си запазва пълното право да прави корекции в материалите по всяко време без предварително да предупреждава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Защита на лични данни

Съгласно Закона за защита на личните данни, фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД гарантира, че личните данни на всеки ПОТРЕБИТЕЛ ще бъдат използвани само и единствено за обратна връзка и няма да бъдат предоставяни на трети лица, по какъвто и да е начин. Изключение правят случаите описане в ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни).

Авторски и сродни права

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на този уеб сайт е длъжен да знае, че всички Авторски права на материалите поместени в официалният уеб сайт на „СТ-СТРОЙ“ ЕООД са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД, заявява че всеки информационен или мултимедиен материал поместен в този уеб сайт е интелектуална собственост на своя автор или създател. В това число се имат предвид всички тектове, изображения, хипер връзки и др. Категорично се забранява на ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта да използват материали защитени с Авторски права, за комерсиална цел, както и да ги променят или разпространяват без изричното съгласие на техните собственици. В случай, че като ПОТРЕБИТЕЛ на този уеб сайт, случайно сте се натъкнал на материал защитен от Закона за авторското право и сродните му права, моля бъдете така добри да се свържете с Администратора на сайта, за да предприемем съответните действия. За връзка с Администратора на уеб сайта (www.st-stroy.net) можете да използвате формата за обратна връзка в тази страница, или да изпратите съобщение на електронната ни поща: office@st-stroy.net

Промени в Общите условия

Управителя на фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко времеи без предупреждение, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Последна актуализация

Придържайки се към обявените в тази страница Общи условия, фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД обявява, че настоящите Общи условия са в сила от дата 17 Юли 2015 г. Всяка последваща промяна на тези Общи условия ще бъде публикувана в секцията Последна актуализация на тази страница. Желаем Ви полезни и приятни минути в официалният уеб сайт на фирма „СТ-СТРОЙ“ ЕООД - град Кърджали.